7 steg till rätt entrélösning för din byggnad

Dagens design av byggnader blir mer och mer komplexa, där ett brett spektrum av olika krav som måste kunna samverka för att uppnå de efterfrågade resultateten. Oavsett om det gäller nya eller befintliga byggnader.

Att installera rätt produkt för rätt projekt spelar en stor roll i en entré. I denna artikel presenteras en enkel process för att säkerställa att du installerar rätt produkt baserat på 7 grundläggande överväganden. Oavsett om du är en säkerhetschef, entreprenör eller arkitekt så är dessa områden något som måste beaktas och diskuteras i början av ett projekt. 

1. Kapacitet

Skapa flödes- och kapacitetslösningar

Byggnader har ofta minst en in- och utgång där flöde, kapacitet, typ av användning och utrymme alla är kriterier som måste vägas in för att kunna bedöma det mest effektiva alternativet för kontroll av människor in och ut ur byggnaden. Lokaler med stora flöden kräver naturligtvis en högkapacitetsingång. Stora karuselldörrar har hög kapacitet samtidigt som du bibehåller möjlighet till att ta in större föremål som bagage och rullstolar. Karuselldörrar finns i många olika storlekar och lösningar beroende på entréns design och behov.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Finns det barn, barnvagnar eller kundvagnar som ska passera in?
 • Finns det specifika tidpunkter då många människor passerar? Det vill säga byte av skift eller lunchpaus.
 • Behöver användarna ett visst utrymme för sin egna personliga bekvämlighet?
 • Behövs handikapptillgång eller för leveranser av stora föremål?

2. Säkerhet

Bestäm säkerhetsnivå - hög, medium och låg

Byggnader har blivit komplicerade och kräver flera säkerhetsalternativ inne i byggnaden allt från låg, medel och upp till hög. Varje säkerhetsnivå har en gemensam nämnare, att förhindra obehörig åtkomst och att ge tillträde till godkända användare. Låg till medelhöga säkerhetslösningar som speedgates eller grindar är en bra lösning intill en reception och löser den automatiserad åtkomstlösning till begränsade områden inne i byggnaden.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Finns det en mängd olika säkerhetsnivåer i samma byggnad?
 • Vilka säkerhetsrisker försöker du minimera?
 • Behöver du förhindra, avskräcka eller upptäcka obehörigt tillträde till ett visst område?
 • Varierar säkerhetsnivån under dagen/dygnet?
 • Behöver allmänheten tillgång till vissa säkrade områden?
 • Behöver du fjärrstyra ingången?

3. Personsäkerhet

Uppfylla myndighetskrav

När man börjar specificera finns det vissa krav, miljöstandarder, säkerhetsbestämmelser och myndighetskrav som behöver tas i beaktning. Att utforma en säkerhetsentrélösning innebär att man måste följa dessa bestämmelser och krav. Till exempel kan det finnas krav på tillgänglighetsanpassning.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Vem är slutanvändarna? Barn/äldre/handikappade
 • Vilka lokala säkerhetsbestämmelser måste uppfyllas och följas?
 • Vad är din strategi för att bäst hantera en nödsituation som brand, evakuering eller kris?

4. Design

Designa rätt lösning för din byggnad

Byggnads- och arkitekturindustrin lyfter fram den positiva effekten av det första intrycket som en byggnad kan ge. Entrén är det första intrycket som möter besökaren och denna ska utformas i linje med byggnadens övergripande utseende och känsla. Konstruktörer och arkitekter söker alltmer efter en anpassningsbar entrélösning som inte bara hanterar persontrafik, utan även t.ex. cyklar och sparkcyklar som passerar genom entrén. Det finns mångsidiga karuselldörrar med möjlighet till att konfigurera om till skjutdörr som kan hjälpa till att lösa in-passage av långa objekt. Möjlighet till reklam eller annan marknadsföring finns också att tillgå i en inglasad vitrin. Designmöjligheterna är näst intill obegränsade vad gäller färg, form, och material. Allt kan göras så länge de uppfyller gällande normer och krav.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Är marknadsföring viktigt för dig?
 • Hur kan du balansera funktionalitet (säkerhet) med design för att möta båda målen?
 • Vilket intryck vill du ge dina besökare och personal?
 • Vill du uppnå en high-end, high-tech eller en spektakulär lösning?
 • Har du särskilda krav på färger, material eller glas som ska passa övrig design?

5. Teknologi

Anpassning och integrering av ny teknik

Moderna arbetsplatser förändras. Med arbetsmönster som utvecklas för att ge medarbetarna större flexibilitet, anpassas byggnadernas öppettider för att tillgodose de nya behoven. Det är viktigt att ha kontroll över vem som går in i byggnaden och se till att de bara får tillgång till utvalda områden. Då teknologin utvecklas behöver man uppgradera befintliga installationer för att säkerställa att de följer med i utvecklingen av den moderna arbetsplatsen.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Hur framtidsbeständigt är ditt projekt?
 • Behöver du uppdatera en befintlig lösning eller se till att du får den mest moderna lösningen som finns tillgänglig?
 • Behöver du ingången för att integrera med andra teknologier, t.ex. biometriska och åtkomstkontrollsystem?
 • Har du genomfört tillräcklig trendforskning med avseende på tillgänglig innovativ teknik för att öka produktens livscykel och effektivitet?

6. Komfort

Förbättra byggnadens energieffektivitet

Energieffektivitet blir allt viktigare i en byggnad. Då man specificerar en entrélösning bör man se till att byggnadens energieffektivitet blir så god som möjligt och att klimatet innanför entrén är så behagligt som möjligt. Den alltid öppna, alltid stängda karuselldörren förhindrar drag, damm och buller att komma in i byggnaden. Den separerar inom- och utomhusklimat. Den reducerar energiförbrukningen, vilket sparar både energi och minskar kostnaderna. Den visar också att man inser vikten av miljöfrågor och investerar i energieffektiva produkter.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Är min entrélösning energieffektiv och överensstämmer med lokala miljöcertifieringar och hälso- och säkerhetsbestämmelser?
 • Hur kommer receptionistpersonal och besökare påverkas av klimatet direkt innanför entréingången?
 • Hur aktuell är den teknik som används i produkten? Kommer det att minska koldioxidavtrycket under sin livstid?
 • Är produkten säker och lätt att använda?

7. Service

Service och underhåll av entrélösningar

Entrélösningar är vanligtvis placerade vid det mest trafikerade områdena i en byggnad. Därför är det avgörande att flödet av besökare och anställda hanteras effektivt utan onödiga avbrott. Att ha ett service- och underhållsprogram för dörrar och säkerhetsprodukter ger fastighetsförvaltaren en trygghet i en stabil funktion. Regelbunden skötsel och underhåll är ett absolut krav för att upprätthålla säkerhet och funktion på mekaniska produkter. Det ger också en trygghet i att veta att utbyten görs med originaldelar och att uppgraderingar till senaste programvaror sker löpande. Personal får utbildning för den dagliga skötseln och enklare felavhjälpning.

Fråga dig själv dessa frågor:

 • Har du en strategi för förebyggande underhåll?
 • Har du livscykelanalys för din entréprodukt?
 • Har byggnadens användare fått utbildning om hur man använder produkten? Har du tillgång till användarmanualer eller utbildning på plats?

Ta själv initiativet

När du nu har tagit initiativet till att påbörja resan till val av rätt produkt för rätt miljö borde du nu vara redo att fördjupa din kunskap i att finjustera din produkt för att säkerställa att de områden som är mest kritiska för dig är fullt fungerande. Sparar dig pengar och ger den mest effektiva lösningen för din entré.

Arbeta med en leverantör som ger dig möjlighet att hitta lösningar och uppgraderingar som passar just din entré.  I dagens samhälle ser vi det som viktigt att ha befogenhet att bestämma vad det är vi själva vill ha. Entré val bör inte vara annorlunda. Använd de 7 övervägandena för att bestämma vad du prioriterar för din entré och anpassa utifrån det - se exemplen nedan:

- Kapacitet

Välj:      Diameter / Bredd / Höjd / Konfiguration

- Säkerhet    

Välj:      Extra sensorer / StereoVision / Lås / Säkerhet

- Personsäkerhet      

Välj:      Fail-Safe / Fail-Secure / Varnings dekaler / Ljud och visuellt larm

- Design

Välj:      Material  Färg / Form / Marknadsföring

- Teknologi  

Välj:      Biometri / Passagesystem 

- Komfort  

Välj:      Klimatkontroll / Tillgänglighetskrav / Belysning / Energibesparing

- Service       

Välj:      Servicenivå / Träning / Service och Underhållsavtal

 

Deze blog is geschreven door Your Entry Experts
På Boon Edam är vi stolta över att vara innovativa ledare. Våra entréexperter vet allt som finns att veta om karuselldörrar, speedgates och säkerhetslösningar. Med årtionden av branscherfarenhet och kunskap erbjuder vi avancerade lösningar på vardagliga problem. Så låt oss dela med oss av insikter, råd och bästa tips för att hjälpa dig på din resa för att hitta den perfekta entrélösning.